Artikler

Du er nå inne på Gávcci sin artikkelside. Her vil det publiseres ytringer eller fagartikler som er relevante for Gávcci sine tjenester. Ulike gjesteskribenter vil inviteres til å skrive artikler om aktuelle temaer. I tillegg håper vi å kunne publisere intervjuer når vi får møter dyktige folk som har spennende budskap å formidle. Vi håper du vil finne artiklene nyttige og relevante.

Filtrer gjerne om du er ute etter et spesifikt tema!

Bærekraft og klima

Løsningen på klimakrisen

Vi har i dag grundig dokumentasjon på at eksisterende system har gitt oss en klimakrise som er krevende, men heldigvis ikke umulig å løse. Den nye løsningen må være innenfor klart definerte rammer hvilket betyr å...

Skrevet av: Per Olaf Persen

Studier er som skattejakt

Livslang læring anbefales, og det er lønnsomt for arbeidsgiveren å investere i sine ansatte. For de aller fleste ansatte vil påstanden være riktig, mens det trolig i varierende grad vil være riktig for...

Skrevet av: Per Olaf Persen
Ledelse og strategi

Alle vil ha deg – i arbeid

Når årslønna reduseres med 25.000 euro for akkurat samme arbeid som du gjorde før så vil de aller fleste begynne å lete etter ny arbeidsgiver, særlig hvis det betyr at du kan reise hjem og finne arbeid i...

Skrevet av: Per Olaf Persen
Bærekraft og klima

Naturbaserte levedyktige lokalsamfunn

Naturbaserte næringer vil være svært viktig for å skape levedyktige lokalsamfunn frem mot år 2100. Disse næringene har et sterkt fortrinn i markedet gjennom de unike ressursene hvor konkurransefortrinnet er...

Skrevet av: Per Olaf Persen
Bærekraft og klima

De smarte velger Tibber

Vinneroppskriften er når et selskap lager en forretningsmodell som er motivert av at kunden skal forbruke mindre av produktet de formidler og begge parter tjener på det. Noen innovative selskaper har klart å lage en...

Skrevet av: Per Olaf Persen
Bærekraft og klima

Tar du risikoen – ansvaret er ditt

Det er smått provoserende å høre statsministeren uttale seg til media om høyesterettsdommen i Fosensaken. Når han uttaler at Høyesterett ikke har tatt stilling til hva som skal skje med vindturbinene på Fosen så...

Skrevet av: Per Olaf Persen
Ledelse og strategi

Utvikle bedriftskultur tilpasset digital transformasjon

Det går ikke en dag uten at vi hører om digitalisering i ulike former, enten i egen virksomhet, hos konkurrenter eller andre virksomheter. Det er store forskjeller i hvordan virksomhetene lykkes med sin digitale...

Skrevet av: Per Olaf Persen
Ledelse og strategi

Hvordan utvikles Innovasjonsevnen i Norge

Norge er helt på topp i Norden når det gjelder oppstartsmuligheter, mens motivasjonen for å starte egen bedrift er på bunn. Innovasjonsaktiviteten i Norge øker, men entreprenøraktiviteten er på historisk...

Skrevet av: Per Olaf Persen
Bærekraft og klima

Naturen viktig for å løse klimakrisen

Nå begynner flere viktige aktører å forstå at det gir bedre og mer stabilt klima hvis vi tar vare på naturen, naturavtalen fra COP15 er et stort fremskritt. Hvordan vil denne avtalen påvirke det eksisterende...

Skrevet av: Per Olaf Persen
Bærekraft og klima

Kunnskapsgrunnlaget ved naturinngrep

Virksomheter som vil utvinne ressurser fra naturen får pålegg fra offentlige myndigheter om å gjennomføre en konsekvensutredning for å kartlegge og beskrive hvilke konsekvenser inngrepet vil få for natur,...

Skrevet av: Per Olaf Persen
Bærekraft og klima

Strømsparing må bli enklere

I 2022 bevilget regjeringen 20 milliarder kroner til strømstøtteordning for husholdninger og frivillige organisasjoner, mens ENØK midlene til Enova i 2021 kun var på 375 millioner kroner. ENØK tiltak vil jo...

Skrevet av: Per Olaf Persen
Bærekraft og klima

Vår «skjulte» avfallsplass fylles med feriebilder

Oppsiktsvekkende funn i nye studier viser at hele 90% av det vi lagrer på telefon, Ipad og pc kan betraktes som digitalt avfall. Dette avfallet fører igjen til unødig bruk og sløsing av energi. Energien som vi...

Skrevet av: Per Olaf Persen
Bærekraft og klima

Sosial og kulturell bærekraft i Fosensaken

I Fosensaken ser det ut til at sosiale og kulturelle forhold ikke hensyntas av styrende myndigheter i Norge. Sosial og kulturell bærekraft ser ut til å få mindre oppmerksomhet enn bærekraftig klima og økonomisk...

Skrevet av: Per Olaf Persen
Bærekraft og klima

Fremtidens byer blir smartere

Intervju med Sunniva Bratt Slette - porteføljeforvalter i Storebrand Asset Management. I intervjuet kan du lese om hvordan Sunniva tror fremtidens byer vil kunne se ut og hvorfor byene vil være en viktig del av...

Skrevet av: Per Olaf Persen
Bærekraft og klima

Hva er egentlig klima- og naturkrisen – kort fortalt?

Global oppvarming gir ustabilt vær og klima som forårsaker både stormer, tørke og flomkatastrofer. Vi har tatt i bruk enorme naturarealer i forbindelse med menneskelig aktivitet. Løsningen enkelte aktører...

Skrevet av: Per Olaf Persen
Økonomisk rådgivning

Bør jeg binde lånerenten?

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på sitt rentemøte i mai måned, men signaliserte på nytt at rentebanen peker oppover og at vi må forvente jevnlig renteoppgang det kommende året. Styringsrenten...

Skrevet av: Per Olaf Persen